Varsel om
kritikkverdigeforhold i NKK

Varsel fra tidligere generalsekretær

Den 16.07.2023 sender avgått Generalsekretær et varsel til NKK Kontrollkomité, Domsutvalget og Lovkomitéen, samt NKKs revisor i BDO med kopi til NKKs Hovedstyre og RS ordfører

I introduksjonen skriver hun blant annet:
Jeg beklager på det sterkeste at jeg finner det nødvendig å sende dette varslet, men mener at det er helt nødvendig at disse forholdene kommer frem i dagen, slik at NKK kan ta tak i de kritikkverdige forholdene som finne i NKK, både i administrasjonen og organisasjonen. Administrasjonens rolle er å være til for organisasjonen, medlemmene og de tillitsvalgte. Men alle, både i administrasjon og organisasjon, må jobbe til det beste for et samlet NKK. Slik det er i NKK nå, er det vanskelig. Organisasjonen har over lang tid hatt skiftende styrer og ledelse. Det er noe grunnleggende galt. Det må komme til en ende.

Innhold i Varsel om kritikkverdige forhold I NKK (13 sider + vedlegg):
1) Bakgrunn for varslet
2) Årsaken til at XXXXXXX avtrådte som styreleder, og XXXXXXXXXX rolle
3) Kommunikasjonsavdelingens og tillitsvalgtes rolle i prosessen
4) Tillitsvalgtes makt over HS og innvirkning på styresaker
5) Brudd på styreinstruksen
6) Brudd på arbeidsmiljøloven og personvernet i oppsigelsesprosessen av Generalsekretær
7) Styrets «granskningsprosess»

MRK.
KN redaksjonen fikk dette videresendt via-via… tidligere GS har ikke sendt det til oss. Vi har også hatt kontakt med personen som har formidlet dette videre til oss. Vi beklager ovenfor tidligere GS, hun hadde vel ikke beregnet dette publisert på denne måten. Da vi tok kontakt med henne i fjor, ville hun ikke noe mer kommentar enn det som stod i varselet. Men, siden NKK ikke ser dette som viktig informasjon, så må vi ta ansvar slik at medlemmer og representantskapet får denne informasjonen.

LAST NED DOKUMENTENE HER:
01_varsel intro
02_2023-07-16-varsel-om-kritikkverdige-forhold-i-NKK
Vedlegg-1-Styreleders-arbeid-i-2023-fakturering-og-manglende-avt
Vedlegg-2-Styreleders-arbeid-i-administrasjonen-i-2023
Vedlegg-3-Norsk-Kennel-Klub-arsregnskap-2022-per-09.05.23

Redaktør Frank Catarro