Autoriserte Hundedommeres forening (AHF) brev til HS

Brevet ble sendt til NKKs hovedstyre 01.08.2023 i forbindelse med disiplinærsaker på tillitsvalgte.

Til: Hovedstyret i NKK

Autoriserte Hundedommeres forening (AHF) ser med bekymring på hvordan NKK det siste året har håndtert det som benevnes som disiplinærsaker mot eksteriørdommere. Slik vi tolker lovverket i saker som gjelder disiplinære forhold mot dommere, gjelder disse der en dommer skal ha forbrutt seg mot regelverket når de utfører sin dommergjerning. 

De sakene vi har sett i det siste, er saker der dommere anklages for å ha gjort feil med hensyn til registreringsreglene. Disse presumptive feilene er gjort mens dommeren opptrer som ordinær utstiller og ikke på noen måte opptrer i kraft av å være dommer. Dersom en slik forseelse gjøres av en utstiller, er den ikke å betrakte som en disiplinær forseelse, mens det forholder seg annerledes for dommere. Dette stiller vi spørsmål ved. 

Dommerforeningen mener dette, som tydeligvis er dagens praksis, er en gal tolkning av reglene. Dommerforeningen mener videre at administrasjonen er gitt eller har tiltatt seg for vide fullmakter til å tolke reglene og derav anmelde dommere for disiplinære forhold på Hovedstyrets vegne. AHF reagerer også sterkt på at administrasjonene anmelder dommere i HS’ navn uten at HS engang er gjort kjent med sakene. Vi anser dette som uheldig for tillitsforhodet mellom NKK og dommerstanden. 

Dommerstanden består av aktive hundemennesker. De er gjerne oppdrettere, utstillere og organisasjonsmennesker. Dersom man skal kunne bli anmeldt for presumptive brudd på enkle bestemmelser  utenfor dommergjerningen, fordi man også er dommer, frykter vi for at det blir dommerautorisasjonen som vil bli valgt bort først. Dette vil skade NKK som organisasjon og ikke minst være uheldig for organisasjonens omdømme. AHF legger til grunn at den eventuelle feilen som er begått, ikke ville bli straffet, dersom det var en person som ikke er dommer som hadde gjort den samme mulige feilen. 

NKK er, slik vi ser det, avhengige av en dommerstand som ønsker å gjøre en god jobb for organisasjonen. Dersom dagens praksis blir stående, vil dette gi store rekrutteringsmessige utfordringer. AHF kan ikke se at det er noe NKK vil være tjent med. Med dette sagt, er det AHFs klare mening at dommere ikke skal behandles mer lempelig enn andre ved eventuelle forseelser. Vi ønsker kun at våre medlemmer skal behandles på lik linje som alle andre. Ikke mildere, ikke strengere – bare på lik linje. 

AHF antar at administrasjonen har tolket at et AU-vedtak i samme sakskompleks som en presedens. Dette vedtaket fra 2022, som ikke er publisert. Vedtaket bør, slik vi ser det, ikke angi praksis i håndtering av slike saker, med bakgrunn i overnevnte argumentasjon. Et tilleggsmoment er altså at beslutningen ikke er publisert. At dommen ikke er gjort kjent, betyr at dommerne ikke har hatt mulighet til å gjøre seg kjent med innholdet. Det betyr at man ikke har hatt anledning til å imøtegå denne tolkningen av NKKs lover eller foreslå endringer og at den jevne dommer heller ikke har hatt mulighet til å innrette seg etter denne praksisen for tolkning av lovene. Dette er i strid med grunnleggende prinsipper for håndhevelse av regelverk og lovverk.

Med bakgrunn i dette fremmer AHF følgende forslag til NKKs hovedstyre: 

  • HS utarbeider en egen instruks for hvordan saker som angår dommeres presumptive forseelser skal forstås. I instruksen bør det komme klart frem hvordan det skal skilles på brudd som skjer under utøvelsen av dommergjerningen og brudd på andre bestemmelser som, som skjer i andre sammenhenger. Instruksen utarbeides i samarbeid med NSU, med høring fra involverte klubber og komiteer som angår dommere på området. 
  • Generalsekretæren gis ansvar for at dette skjer hurtigst mulig, av hensyn til de involverte i saker som pt er uavklarte. Disse sakene stilles i bero som disiplinære saker og vurderes på nytt når ny instruks utarbeidet i tråd med AHFs forslag foreligger.

Med vennlig hilsen

Autoriserte Hundedommeres forening
Siv Sandø
leder

Redaktør Frank Catarro